Tüzük

DERNEĞİN ADI:

Madde 1 – Derneğin adı SÖKE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ’ dir. Kısa adı SÖGİAD ’ dır.

DERNEĞİN İKAMETGÂHI:

Madde 2 – Derneğin genel merkezi Söke’dedir. Şubesi yoktur. Şube açma yetkisi Genel Kurul kararıyla Yönetim Kuruluna verilir.

DERNEĞİN AMACI:

Madde 3 – Anayasamız ve yürürlükteki yasalar çerçevesinde, Atatürk ilkeleri temelinde Türkiye’de öncelikle Söke ve çevresindeki Genç İş İnsanları bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, mesleki konularda bilgi alış verişini gerçekleştirmek, üyelerin ilgili özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, derneğin faaliyet amacına giren konularda aydınlatıcı çalışmalar yapmak. Tüm resmi kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilerce girişilen sanayi ve ticari amaçlı her türlü organizasyon ve işletmeler ve özellikle Organize Sanayi Bölgesi kurulmasını sağlamak. Küçük ve orta büyüklükteki sanayi siteleri ve işletmelerin kurulması ve gerçekleşmesi amacı ile ilgili her türlü konuda aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmak ve çalışmalar yapmak. Ülkemiz ve Söke’miz ile çevresinde eğitim, kültür, sanat, folklor, tiyatro, sinema her türlü spor hususlarında doğa ve çevre bilimini arttırma konularında çalışmalar yapmak.

DERNEĞİN FAALİYET KONUSU:

Madde 4 – Dernek yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmek için:

a)Üyelerin ithalat, ihracat yatırım ve işletmecilik konularında güncel gelişmelerden bilgilenmesini sağlamak ve iştigal konularındaki mal ve hizmet arzını kolaylaştırmak üzere kurs, seminer, sempozyum, konferans, tetkik geziler v.b. düzenler. Bu konularda uzmanlaşmış kişi ve kuruluşların katkısı ile raporlar hazırlar, üyelerin ve kamunun yararına sunar.

b)Yurtiçi ve yurt dışında sergi ve fuarlar hakkında üyelerini bilgilendirir, gerektiğinde sergi ve fuarlar düzenler veya bu fuarlara katılır.

c)Üyeler arasındaki iletişimi sağlaması ve gelişmelerden haberdar edilmesi için periyodik bülten ve dergiler çıkarılır. Mevcut yayınlarda ilan yolu ile tanıtım ve duyurularda bulunur.

d)Üniversite veya Yüksek öğrenim kurumlarında okuyan veya ihtisas yapan öğrencilerden çalışkanlığı ve erdemli kişiliği belirlenmiş olanlara karşılıksız burs verilir. Ayrıca gençliğin faydalanabilmesi için eğitim, sağlık ve spor tesisleri kurar.

e)Söke ve çevresinin ekonomik, sosyal ve kültürel yöndeki gelişmesini sağlamak amacı ile kurulmuş veya kurulacak vakıf ve derneklere kurucu üye veya üye olarak katılır. Faaliyetlerde bulunur.

Bünyesinde oluşturacağı çalışma komisyonları vasıtasıyla tiyatro, sinema gösterimi, folklor gösterileri yapar, çeşitli şenlikler ve festivaller düzenler. Sportif, kültürel, bilimsel yarışmalar ve turnuvalar düzenler. Doğa ve çevrecilik bilincini geliştirmek için gezi düzenler. Bilimsel ve kültürel amaçlı panel ve toplantılar düzenler.

f)Derneğin amaçları doğrultusunda kullanılmak koşulu ile Yönetim Kurulu’na yetki vererek her türlü tesis, menkul ve gayrı menkul kiralar veya satın alır veya yaptırılmasını sağlar.

g)Söke’nin ve Ülkemizin sanayinin kalkınmasında katkıda bulunmak için ve bu amaçla Söke’de kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesinin gerçekleşmesini sağlamak, kuruluşundan itibaren görev almak ve Müteşebbis Teşekküle üye olarak ilgili kanun, yönetmelik ve tüzük hükümleri gereğini yüklenmek ve çalışmak.

h)Ülkemizin Sanayinin ve ekonomik gelişmesinde çok önemli konumu olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ ) kuruluşlarına katılmak ve bu amaçla kurulu bulunan veya yeni kurulacak sanayi sitelerinin faaliyetlerine katılmak ve çabuklaştırmak için üye veya ortak olarak gerekli çalışmalarda bulunmak.

I)Dernek Bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin ilgili federasyon ve konfederasyonuna üye olmak ve gerekli yükümlülüklerini yerine getirmek.

i)2908 sayılı dernekler yasasının 34. maddesi ve geçici ek maddeleri ile Medeni kanunun 96. ve 97. maddeleri gereği aynı amaç ile kurulmuş olan diğer dernekler ile birleşerek federasyon ve federasyonların birleşmesi ile konfederasyon kurabilir, kurulmuş olan federasyon ve konfederasyona üye olabilir.

DERNEĞİN KURUCULARI:

Madde 5 – Dernek kurucularının adı, soyadı, mesleği, doğum yeri ve tarihi, daimi ikametgâhı ve uyruğu aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı: Mesleği: D. Yeri ve Tarihi: Uyruğu: Adresi:

1- Mustafa Kemal KARAKAŞ Tüccar-Müteahhit Söke- 1969 T.C. Aydın cad. Tansel sok. Elif apt. K:3 SÖKE

2- Ömer KOYUNCU Otomotiv Söke-1970 T.C. Atatürk mah. Numune cad. Palmiye apt. D:5 SÖKE

3- Yusuf Kemal KARAKAŞ Tüccar-Müteahhit Söke – 1964 T.C Konak mah. Park sok. No:10/1 SÖKE

4-Bülent ŞAHİN Otomotiv-sanayi Denizli- 1966 T.C. Talat paşa Blv. 71/15 Alsancak/ İZMİR

5- Metin YAVUZ Döviz Bürosu Söke – 1969 T.C. Çeltikçi Mah. Futbol Sok. Kuyumcu No: 50/4 SÖKE

6- Ali Serdar ERÖZ Tüccar Söke – 1967 T. C. Aydın C. Birey Apt. No:2/3 SÖKE

7 – Raşit TİLLE Sarraf Söke – 1967 T.C. Konak M. Çineli Sok. No:3 SÖKE

8 – Bülent ÖZGEN İnşaat Müh. Söke – 1954 T.C. Konak mah. Üsküdar Sok. No:2/4 SÖKE

 

DERNEĞE ÜYE OLMAK ÜYELİKTEN ÇIKMA VE

ÇIKARILMA ŞART VE ŞEKİLLERİ:

Madde 6 – Derneğin üç türlü üyesi vardır.

 a)Asil Üye

b) Fahri Üye

c) Onur Üyesi

Madde 7 – Asil Üyelik şartları:

a)Üye olacak kişinin ve / veya mensup olduğu şirketin Sanayi Odası, Ticaret Odası, Borsa, Bankalar Birliği, Barolar Birliği, Meslek Odaları gibi kuruluşlardan herhangi birine kayıtlı olması,

b)Mensup olduğu şirkette Yönetim Kurulu başkanı, Yönetim Kurulu üyesi, Genel Müdür, Genel Müdür yardımcısı, Üst düzey yönetici veya benzeri gibi görevlerde bulunmak, Sosyal Güvenlik Kurumuna ( SGK) kayıtlı olmak veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

c)20 Yaşını bitirmiş, 47 yaşını geçmemiş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak ve 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkûm olmamak.

d)2908 sayılı Dernekler Kanunun 16. Maddesi 1.ci a-b-c-d-e bentlerine göre sözü edilen kurum ve kuruluşlardan izin almış olmak

e )Yüz kızartıcı suçlardan hapis cezasına mahkum olmamak,

f ) Tüzüğün 14. Maddesinde belirtilen üye aidatını vermeyi kabul etmiş olmak,

g)Dernek üyelerinden en az ikisi tarafından Dernek Yönetim Kuruluna tavsiye edilmiş olması,

h)Kurulması yasaklanan dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernek için yasaklanmış faaliyetlerde bulundukları tespit edilerek mahkemece kapatılmasına karar verilen derneklerin yöneticileri, kapatma kararının kesinleştiği tarihten, 2820 sayılı siyasi partiler kanunun 101. Maddesinin d bendi gereğince bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan parti üyeleri de çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesi kapatma kararının yazı ile bildirilmesinden itibaren beş yıl geçmiş olup, dernek kurma hakkını yeniden kazanmış olmak.

Madde 8 – Fahri Üyelik Şartları:

a ) 47 yaşını dolduran üyenin asil üyeliği düşer ve fahri üye olur,

b) Fahri Üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Sadece dernek toplantılarında görüş ve fikirlerini ifade edebilirler.

c ) Fahri üyeler yıllık aidat ödemezler.

Madde 9 – Onur üyeliği şartları:

a) Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan, dernekte bulunmasından kıvanç duyulacak olanlar, Yönetim Kurulu kararı ile onur üyeliğine kabul edilirler,

b) Onur üyelerinin Yüksek Danışma Konseyi dışında hiçbir organda seçme ve seçilme hakları yoktur.

c) Onur üyeleri Genel Kurul ve Yüksek Danışma Konseyi toplantılarında görüş ve fikirlerini ifade edebilirler.

d ) Onur üyeleri için yaş haddi aranmaz.

e ) Onur üyeleri yıllık aidat ödemezler.

ÜYELİĞE MÜRACAAT VE KABUL:

Madde 10 – Tüzüğün 7-8 ve 9. Maddelerinde öngörülen şartları taşıyanların üyelik başvurusuna, Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karar vererek sonucunu müracaat sahibine yazılı olarak bildirir. Üyeliğin reddi halinde gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Madde 11 – Hiç kimse dernekte kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri istedikleri zaman istifa etmek sureti ile dernek üyeliğinden ayrılabilirler. Ancak dernek üyeliğinden kendi arzuları ile ayrılmak isteyenler belirttikleri tarihe kadar derneğe olan üyelik aidat borçlarını ödemekle mükelleftir. Dernek üyeliğinden istifa etmek isteyen üyeler en az 15 gün öncesinden dernek yönetim kurulu başkanlığına istifa dilekçelerini vermek zorundadırlar.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Madde 12 – Dernek üyeliğinden çıkarılmak istenen üyelerden aşağıdaki hususlardan birinin tespit edilmiş olması ve tespit edilen bu hususların bir dayanağının bulunması şarttır.

a ) Derneğe üye olduktan sonra derneğin amacına aykırı çalışma ve faaliyetlerde bulunmak.

b ) Dernek tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket etmiş olmak.

c) Yıllık üyelik aidatını en geç altıncı ayın sonuna kadar ödememek ve Yönetim Kurulu tarafından iki kez yazılı olarak ihtar edilmesine rağmen ödememekte ısrar etmek.

d ) Tüzüğün 7-8 ve 9. Maddelerindeki yazılı özelliklerinden birini kaybetmiş olmak.

e ) Aidat borcunu ödemeyen üyeler genel kurul toplantılarına katılamazlar, söz, oy, seçilme hakkını kaybederler. Aynı durumun iki yıl devamı ile üyelik kendiliğinden düşer. Kayıtlar Yönetim Kurulunca silinir.

 

ÜYELİK HAKKI:

Madde 13 – Üyelik haklarını kullanılmasında eşitlik ilkesi esastır. Dernek üyelerinin adedi sınırlanamaz. Bu itibarla üyelik şartlarına ve 7. maddedeki yazılı özelliklere uygun herkes derneğe üye olabilir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her asil üyenin genel kurulda yalnız bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kendisi kullanır.

ÜYELERİN ÖDEYECEĞİ AİDAT MİKTARI:

Madde 14 – Dernek üye aidatı 2019 yılı için en az 1.500,00 TL( 125,00 TL *12 Ay), 2020 yılı için 1.800,00TL (150,00 TL *12 Ay)’dir. (Günün şartlarına ve Yasaya göre Genel Kurul tarafından değiştirilebilir ve tek seferde tahsil edilebilir.)

DERNEĞİN ORGANLARI:

Madde 15 – Derneğin 5 çeşit organı vardır.

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d ) Haysiyet Divanı ve Yüksek Danışma Kurulu

e ) Ticari Faaliyet ve Organizasyon Kurulu

GENEL KURUL:

Madde 16 – Genel Kurul derneğe kayıtlı ve genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin tamamından oluşur. Genel Kurul iki yılda bir Ocak ayında olağan, Yönetim ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı talebi üzerine olağan üstü toplanır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır.

GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞIRI ŞEKLİ:

Madde 17 – Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’ a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’ a katılacak üyeler en az 15 gün önceden toplantının günü saati, yeri yazılı yada elektronik postayla toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması halinde toplantı yapılmaz ise ikinci toplantının hangi tarihte yapılacağı belirtilir. Ancak ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olmaz. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyelerin toplantıya çağırılması da bundan önceki fıkralar uygulanır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ:

Madde 18 – Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulunun tespit edeceği Genel kurul yapılmaya uygun bir yerde yapılır.

 TOPLANTI YETER SAYISI:

Madde 19 – Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısının bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılacak üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üyeleri tam sayısı toplamının iki katından bir fazlası olacaktır.

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ ŞEKLİ VE

GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Madde 20 – Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine gidecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamada, oy kullanan üyelerin divan heyeti kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarının imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karar bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından önerilen, görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmektir. Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirtilen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

GENEL KURULUN GÖREVİ VE YETKİLERİ:

Madde 21 – Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Yönetim ve Denetleme Kurullarının çalışma raporlarını incelemek, uygun gördüğü takdirde Yönetim Kurulunu ibra etmek,

b)Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe tasarılarını görüşüp aynen veya değişiklikle kabul etmek.

c) Gizli oy, açık tasnifle Yönetim Kurulu için 7 asil 7 yedek, Denetleme Kurulu için 3 asil 3 yedek, Haysiyet Divanı ve Yüksek Danışma Kurulu 4 asil 4 yedek üye seçmek. Ticari Faaliyet ve Organizasyon Kurulu için en az 3 asil 3 yedek üye seçmek,

d) Yönetim Kurulu tarafından dernekten ihraç edilen üyelerin itirazlarını tetkik etmek ve karara bağlamak,

e) Gerektiğinde derneğin ikametgâhı ve amacının gerçekleştirilmesi için bina satın almak, satmak, gerektiği hallerde ipotek yapmak, ipoteği kaldırmak hususunda yönetim Kuruluna yetki vermek,

f ) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi ve amaç ile ilgili faaliyetler hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

g) Gereği halinde dernek halinde dernek tüzüğünü kısmen veya tamamen değiştirmek,

h) Mevzuat ve dernek tüzüğü kapsamında Genel Kurulda yapılması belirlenen işleri yapmak.

YÖNETİM KURULU:

Madde 22 – Derneğin yürütme organıdır. İki yıl süre ile 7 asil, 7 yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Bu seçim gizli oyla yapılır. Asil üyelerden boşalma olduğu zaman yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 23 – Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneği temsil etmek veya bu konuda bir veya bir kaçına yetki verme,

b) Kendi üyeleri arasında bir başkan, bir sekreter, bir sayman seçerek göreve başlamak,

c) Genel Kurulu normal ve diğer hallerde olağanüstü olarak toplantıya çağırmak,

d) Dernekten ayrılmak isteyen üyelerin istifa dilekçelerini kabul etmek ve karara bağlayarak neticeyi istifa eden üyeye bildirmek,

e) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, yıllık çalışma raporlarını ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

f)Bankadan çekilecek paralar için Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinden birine yetki vermek, (bankadan paralar Yönetim Kurulundan en az iki kişinin imzası ile çekilir.)

g)Dernekten ihracını gerektiren hal ve davranışlarda bulunan üyelerin durumlarını görüşerek suçu sabit görülenlerin dernekten ihracına karar vermek,

ı)Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk Vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri Üyelik için ikamet şartı aranmaz.

i)Ayda en az iki defa toplanarak derneğin işlerini görüşmek ve yapılacak işler hakkında karar almak,

j) Gerek gördüğü takdirde çalışma usul ve tarzını düzenlemek maksadı ile bir iç yönetmelik hazırlamak,

k) Derneğin amaç ve faaliyetlerinde ve içişlerinde görevlendirmek amacı ile Yönetim Kurulu dışından ve üyelerin dışından personel çalıştırmak, görevlendirmek.

l) Derneğin başka bir dernek ile birleşmesi veya federasyona katılması hususunda karar vermek, Konfederasyon ve Federasyonlara üyelik başvurusu yapmak ve Konfederasyon ve Federasyonlardan ayrılmak kararını vermek.

m) Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması amacıyla yurtdışındaki dernek veya benzeri kurumlara organizasyonlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek.

n) Tescilli marka olan Söke Tarım, Sanayi, Ticaret, Sergi ve Panayırı markasının hukuki ve ticari işlemlere konu edilmesine karar vermek.

o) Dernek yararına ve amacına aykırı olmamak kaydıyla, ticari işletme kurmak, iştirak oluşturmak, kurulmuş ve kurulacak olan ticari işletme ve iştirakler için ortak olmaya sermaye payı koymaya karar vermek.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI ŞEKLİ VE YEDEK ÜYELERİN ÇAĞRILMASI:

Madde 24 – Yönetim Kurulu Başkanının veya 4 üyenin yazılı isteği üzerine her zaman toplanabilir. Dernek yönetim kurulu önceden kararlaştırılan belli gün ve saatte mutada olarak toplanır. Toplantılardan üst üste üçten fazla toplantıya geçerli mazereti olmaksızın katılmayan yönetim kurulu üyeleri Yönetim Kurulu üyeliğinden düştüğü kabul edilir. Yönetim Kurulu en az 4 yönetim kurulu üyesi ile toplanır. Çoğunlukla karar alınır. Dörtten az üye ile yapılacak toplantıda alınan kararlar geçersizdir. Yönetim Kurulunda asillerin istifası halinde yedek yönetim kurulu üyeleri göreve çağrılır. İstifa ve ayrılmalar sebebi ile boşalan yerleri yedekler dolduramaz veya mevcut üye tam sayısının yarısından aşağıya düşülürse o zaman genel kurul, Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya denetleme kurulu tarafından 1 ay içerisinde toplantıya çağrılır. Bu gibi hallerde çağrının yapılması karşısında dernek üyelerinden biri Mahalli Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat ederek genel kurulun toplantıya çağrılmasını sağlayabilir.

 

DENETLEME KURULU:

Madde 25 – Denetleme Kurulu Genel Kurul toplantısında seçilen üç asil üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi 2 yıldır. Denetleme Kurulu görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna veya toplandığında Genel Kurula sunar.

 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Madde 26 – Genel Kurulca seçimi izleyen 7 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adı doğum yeri ve tarihi, meslekleri ve ikametgâhları, dernek merkezinin bulunduğu yerin Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ:

Madde 27 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma Kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:

Madde 28 – Derneğin iç denetimi, Dernekler Yasası ve Dernek Tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilebilir. Derneğin amacını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş üyelerin arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi belirlenen çalışma planı ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirilebilmesi için denetleme kurulunun tetkiklerine esas olmak üzere Genel Kuruldan geçirilmek üzere Yönetmelik çıkarılabilir.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:

Madde 29 – Tüzük değişikliği derneğin Yönetim Kurulu ile ve asil üyelerin gerekçeli teklifleri üzerine yapılır. Ancak tüzük tadilinin gerçekleştirilmesi için Genel Kurula iştirak eden üyelerin salt çoğunluğunun tüzük değiştirilmesi lehinde oy kullanması şarttır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul gündemine konulmak ve makul bir süre önce değişiklik önerileri yazılı bir biçimde üyelere bildirmek şartıyla tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıda hazır bulunan üyelerin

2 / 3’nün oyudur.

DERNEĞİN FESHİ:

Madde 30 – Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda fesih kararı açık olarak yapılır.

DERNEĞİN TASFİYESİ:

Madde 31 – Genel kurulda fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiye işlemlerini başlatan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında alacaklılarına çağrıda bulunur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul kararı ile Türkiye Kızılay Derneği Söke Şubesine devredilir. Mahkemece fesih edilmesi halinde veya Genel Kurul herhangi bir karar almamış ise Derneği tüm mal ve parası ile hakları Hazineye devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mali mülki amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da elenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:

Madde 32 – a) Üyelerden alınan yıllık üye aidatları ( Bu aidatlar Yönetim Kurulu kararı ile taksitler halinde alınabilir.)

b) Derneğe yeni giren üyelerin ödeyeceği 2019 yılı için 1.000,00,-TL, 2020 yılı için 1.500,00, -TL giriş aidatları (Bu miktar Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. )

c) Dernek yayınları, tertiplenecek yemekli toplantı, piyango, balo, konser, yemekli eğlence gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler. 4/e maddesi gereği yapılan faaliyetlerden elde edilen gelirler.

d)Bağış ve Yardımlar

e)Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler.

f)Lokal gelirleri

g)Yardım toplama hakkındaki mevzuat hakkındaki hükümlerine uygun olarak toplanacak gelirler.

h)Tescilli markanın hukuki işlemlere konu edilmesinden kaynaklanan gelirler.

DERNEK GELİR VE GİDERLERİNDE USÜL:

Madde 33 –Dernek gelirleri ,”Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı tahsili halinde Banka tarafından düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bu kişilere yönetim kurulu tarafından üzerinde açık kimliği, imzası ve fotoğrafı bulunan yetki belgesi düzenlenir.

DERNEĞİN YARDIM ALMAYACAĞI KURULUŞLAR:

Madde 34 – Dernek siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara maddi yardımda bulunamaz.

DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER:

Madde 35 – Dernek aşağıdaki defterleri tutar:

İşletme hesabı esasına göre: Bilanço esasına göre:

1) Karar Defteri: 1) Karar Defteri:

2) Üye Kayıt Defteri: 2) Üye Kayıt Defteri:

3) Evrak Kayıt Defteri: 3) Evrak Kayıt Defteri:

4) Demirbaş Defteri: 4) Alındı Belgesi Kayıt Defteri:

5) İşletme Hesabı Defteri: 5) Yevmiye Defteri:

6)Alındı Belgesi Kayıt Defteri: 6) Büyük Defter:

7) Envanter Defteri:

Defterin Tasdiki:

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin tutulmasında 5253 Sayılı Dernekler Kanunu Yönetmeliğinin 32.Maddesinde belirtilen usullerce uyulması ve defterlerin kullanılmaya başlanılmadan önce İl Dernekler Müdürlüğünden yada Noterden onaylı olması zorunludur.

HAYSİYET DİVANI VE YÜKSEK DANIŞMA KURULU:

Madde 36 – Genel Kurulca 4 asil 4 yedek olmak üzere seçilir.

GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 37 – Haysiyet Divanı, dernek tüzüğüne amaçlarına Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı fiili ve aksi davranışlarda bulunan üyelerin durumlarını inceleyerek aşağıdaki cezalardan birinin verilmesini Yönetim Kurulunca teklif eder. Yönetim Kurulu, Haysiyet Divanının bu teklifine bağlı değildir.

Yüksek Danışma Konseyi derneğin en yüksek danışma organıdır. Dernek asil üyeleri arasından Genel Kurulda iki yıl için seçilen en az üç asil üye ile Yönetim Kurulu asil üyeleri ve Onur üyelerinden oluşur. Konsey ve Yönetim Kurulu eski başkanları konseyin doğal üyesidir. Yönetim Kurulundan istifa eden üye otomatikman konseyden istifa etmiş sayılır. Konsey ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter seçer. Yüksek Danışma Konseyi, Konsey Başkanının daveti ile aralık ve haziran aylarında yılda en az iki defa olağan veya Yönetim Kurulunun talep etmesi halinde Konsey Başkanının daveti ile olağanüstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Konuları müzakere eder ve toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar alır. Konsey kararları istişare nitelikte olup, Yönetim Kurulunu bağlamaz. Yüksek Danışma Konseyi toplantılarına gündemin özelliğine göre Sanayi, Ticaret, Tarım, Hizmet ve Kamu sektörüne bağlı kurum ve mesleki kuruluşlardan uzman ve yöneticilerin görüşlerini almak üzere davet edebilir. Bu kişiler konsey oylamasına katılamazlar.

a) Uyarı cezası vermek,

b)Bir yılı aşmamak üzere üyelikten geçici olarak çıkarmak,

c) Üyelikten sürekli olarak çıkarmak,

d) Genel olarak Türkiye’nin ve özel olarak Söke ve çevresinin ekonomik durumunu ve sorunlarını gözden geçirmek ve kısa ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak,

e) Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi için hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,

f) Dernek çalışmalarını amaçlarına uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmek,

g)Yönetim Kurulunun danıştığı önemli konular hakkında görüş ve tavsiyelerde bulunmak,

HAYSİYET DİVANINA SEVK NEDENLERİ:

Madde 38 – Haysiyet Divanına sevk nedenleri şunlardır:

a) Dernek tüzüğüne aykırı hareketler bulunmak,

b)Genel Kurul kararına uymamak,

c) Dernek içinde veya dışında dernek amaçları aleyhine yıkıcı söz ve davranışlarda bulunmak,

d) Derneği siyasi amaçlara alet etmek,

TİCARİ FAALİYET VE ORGANİZASYON KURULU:

Madde 393 asil 3 yedek olmak üzere seçilir. Söke Genç İş İnsanları Derneğinin yapacağı ticari faaliyetleri belirler ve koordine eder. Gerekli stratejileri belirleyerek bütçe oluşturur. Bu çalışmaları değerlendirmek üzere yönetim kuruluna sunar.

LOKAL AÇMA:

Madde 40 – Dernek, merkezinin bulunduğu yerde Mahalli Mülki Amirinden izin almak ve Kanunlara aykırı davranmamak şartı ile lokal açıp işletebilir. Lokal açma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

FEDERASYON:

Madde-41 –1-Federasyon temsil şekli ve aidatlar;

Kurulacak veya kurulmuş olan Federasyonun tüzük hükümlerine uyulacaktır. Buna göre;

a)Federasyonda Derneği temsil edecek kişiler dernek yönetim kurulu başkanı tarafından önerilerek federasyon tüzüğünde belirlenen oran ve şekilde yönetim kurulunca atanacaktır.

b)Derneğin ödeyeceği üyelik aidatı, federasyon tüzüğünde belirtildiği miktarda ve şekilde ödenecektir.  c) Konfederasyon ve Federasyonlara üyelik başvurusu yapmak ve Konfederasyon ve Federasyonlardan ayrılmak kararı yönetim kurulunca verilecektir.

HÜKÜM EKSİKLĞİ

Madde-42 –Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Mustafa Korhan TAŞKIN

Burak SEMERCİ

Canan GÜNDOĞDU

Murat GÜNAL

Ahmet AVCI

Mustafa SAYDAM

Sinan Süleyman BAKIRCI

BU TÜZÜK 42 (KIRKİKİ) MADDEDEN İBARETTİR.